kominicke-sluzby

Stanovisko SKČR

k Nařízením vlády č.91/2010 Sb.

Stanovisko Společenstva kominíků ČR k informacím ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s Nařízením vlády č.91/2010 Sb.

Vzhledem k tomu, že se v minulých týdnech objevily ve sdělovacích prostředcích (MF Dnes) ne vždy úplně přesné informace o novém legislativním předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (částka 34 Sbírky zákonů České republiky ze dne 2.dubna 2010), považuje Společenstvo kominíků spolu s Hospodářskou komorou za nutné uvést některé záležitosti související s prováděním kominických prací na pravou míru tak, abychom zabránili nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků a provozovatelů spotřebičů paliv.


Především se nejedná o novou povinnost, starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-Uherska. Poslední legislativní předpis, který tuto povinnost ukládal, byl zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Pokud je tento fakt pro většinu veřejnosti nový, svědčí to o tom, jak občané své povinnosti zanedbávali. NV č.91/2010 nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel zanedbáním uvedených povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství. Ve srovnání s dosud platnou, ale technickým rozvojem již překonanou vyhláškou č. 111/1981 Sb. o čištění komínů, která byla prováděcím předpisem k zákonu č.133/1985 Sb. o požární ochraně a ukládala povinnosti kominickým podnikům, provozovatelům spotřebičů paliv a určovala intervaly provádění čištění komínů, nové nařízení vlády podstatně zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací a navíc umožňuje provádět čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí. Na druhé straně ale zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest, což jistě celá řada občanů ocení kladně.

https://www.skcr.cz/
www.skcr.cz 2021-06-02 100933

Nařízení vlády č.91/2010 Sb. v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba , která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a která je zároveň

  1. revizním technikem komínů,
  2. specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínovým systémů, nebo
  3. revizním technikem spalinových cest .

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba dle § 5 Nařízení vlády v těchto případech:

  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  4. při komínovém požáru,
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a její čištění podle § 3 provádí odborně způsobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest.

Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz, sdružujícího více než 700 kominíků v České republice, jsou uvedeny seznamy členů Společenstva – odborně způsobilých osob , kteří mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydaných SKČR a IVBP Brno, osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů anebo osvědčení Hospodářské komory ČR o národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák.č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Členové Společenstva kominíků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, ve kterých kromě jména, adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem. Seznamy kominických firem, zveřejňované v deníku MF Dnes, jsou neúplné a v mnoha případech nepřesné, jsou posbírány z různých ne vždy spolehlivých zdrojů a jsou proto pro občany málo přínosné. Bohužel neexistuje centrální evidence, neboť členství v profesních komorách není povinné. Zákazníci, kteří své povinnosti při provozování spotřebičů a spalinových cest doposud nezanedbávali, nemají problém najít kominíka, protože s ním udržují trvalý kontakt.

Pokud jde o spekulace sdělovacích prostředků, týkající se předpokládané výše cen za kominické služby, jsou více než zavádějící. Ceny jsou ze zákona smluvní a každá kominická firma do nich musí zakalkulovat i  veškeré vedlejší náklady spojené s provedením prací a služeb včetně dopravy. Ničím nepodložené cifry pouze vyvolávají u našich zákazníků pocit nejistoty. Ceny v příštím roce budou pochopitelně vyšší vzhledem k výraznému zvýšení rozsahu prací, ale protože zároveň dochází k prodloužení intervalů jejich provádění, nebude zvýšení cen pro naše zákazníky nijak razantní.

Jak je tedy z výše uvedených skutečností zřejmé – Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je předpis, který nejen, že snižuje počet čištění spalinových cest, ale občanům dává i větší volnost v dané problematice (možnost čištění komínů na pevná paliva s připojeným spotřebičem výkonu do 50 kW svépomocí) a zároveň jim zaručuje větší odbornost řemeslníků, kteří objednané práce u nich mohou provádět (požadovaná odborná způsobilost kominíků). Je až s podivem, jak některá média o tomto předpisu dokázala spekulovat a jaké reakce tyto spekulace ve veřejnosti dokázaly vyvolat. To, že někteří již zapadající politici, či vycházející redaktoři a chroničtí dopisovatelé dokázali bez jakékoliv znalosti kritizovaného předpisu a souvisejících skutečností vést ” vysoce odborné” debaty, však již překračuje míru vkusu . Jde totiž o majetky a zdraví občanů.