čistý komín, klidné spaní

Měření malých zdrojů znečišťování (do 200 kW) v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění. Provádíme měření účinnosti spalovacích zdrojů, měření emisí vypouštěných látek a následné posouzení celé spalinové cesty.

Vyhláška

Na základě zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění o ochraně ovzduší je povinností právnických a fyzických osob omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek.

Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování:

1. oznámit příslušnému orgánu obce stacionární zdroj znečišťování (tuhá paliva od 15 do 200 kW, plynná a kapalná paliva od 11 do 200 kW)

2. zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek ve lhůtě 1x za 2 roky

Povinnosti se nevztahují na provozovatele malých stacionárních znečišťujících zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Měření emisí dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění